+420 596 511 975-6
 sekretariat@domovvesna.cz

Rozpočet


SCHVÁLENÝ ROZPOČET A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 
PLÁN NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROKY 2019-2021 
Název příspěvkové organizace:  Domov Vesna, příspěvková organizace Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová-Lutyně 
členění položek dle zdrojů v tis. Kč  schválený rozpočet  návrh  rozpočtu   návrh střednědobého výhledu rozpočtu
   R 2018  R 2019 R 2020   R 2021
         
 hlavní činnost 29 422  29 581  29 705  29 869 
příspěvek zřizovatele   2 448 3 213  3 750  3 750 
doplňková činnost  294  266  231  231 
státní rozpočet  13 600  16 800  18 100  18 100 
 projekt 1 500   1 500
výnosy celkem  47 264  51 360  51 786  51 950 
         
hlavní činnost  31 855  32 794   33 470 33 631 
doplňková činnost  235  179  152  152 
státní rozpočet   13 600 16 800  18 100  18 100 
projekt   1 500 1 500 
náklady celkem  47 190  51 273   51 722  51 883

Na stránkách Ministerstva financí ČR je informační portál „MONITOR", který umožňuje volný přístup  k rozpočtovým a účetním informacím:


Jsou zde obsaženy údaje o skutečnosti daného roku (zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů).

Zpracovala: Marcela Polínková-vedoucí ekonomického úseku

Schválila: Ing. Šárka Botlíková,MBA-ředitelka

Zveřejněno: 18.1.2019

Dle § 28a, odst. (2) a (4) zákona č. 250/2000 Sb., příspěvková organizace zveřejní schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách do 30 dnů od jejich schválení zřizovatelem až do schválení nového rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu.

Sejmuto: Tyto návrhy rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021 budou projednány v Radě města Orlové dne 19.12.2018. (usn. č. 089/3)

Domov Vesna