Přihlášení

   host (nepřihlášen)
Nahoru

Domov Vesna

Domov Vesna byl otevřen v roce 1990 jako penzion pro soběstačné seniory. Zřizovatelem Domova Vesna je od roku 2008 město Orlová. Celková kapacita zařízení od 1. 1. 2019 je 178 míst.

Změnou zákona o sociálních službách a následně změnou registrace se z penzionu stal  Domov Vesna, p.o., který poskytuje pobytovou sociální službu seniorům od 60 let věku - domov pro seniory a od 55 let věku - domov se zvláštním režimem. Domov poskytuje činnosti základní, kterými jsou ubytování a stravování a dále pak péči zdravotní, pečovatelskou, sociální a aktivizační. Přednostně přijímáme zájemce z Orlové a v případě volné kapacity rádi své služby poskytneme také obyvatelům okolních měst, zejména pokud z Orlové pocházejí anebo jejich příbuzní, žijí ve městě Orlová a usnadníme jim tak společný kontakt.

Našim cílem je poskytovat kvalitní sociální službu s ohledem na individuální požadavky a specifika obyvatel. Každoročně hodnotíme spokojenost s kvalitou služeb z pohledu obyvatel domova, ale také návštěv v domově. Dle výsledků realizujeme opatření a snažíme se rozvíjet a zlepšovat naše služby. Zapojili jsme se do externího hodnocení kvality pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních služeb „ Značky kvality", a získali hodnocení 4 hvězd. 

Návštěvy povoleny

31.05.2021

Návštěvy povoleny

S účinností od  24. 5. 2021:

  1.  Návštěvy jsou povoleny od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 19:00
  2. Každá návštěva se musí prokázat (doložit písemný doklad - SMS nestačí!) negativním PCR testem nebo antigenním testem ne starším 72 hod. nebo doložit doklad, že v době 180 dnů před dnem návštěvy prodělali onemocnění COVID-19. (Antigenní testy lze zdarma absolvovat - Mudr. Petr Skiba ORL- ambulance Orlová Telefon: 596 512 693 jen na tel. objednání)
  3. Při vstupu do areálu budovy Vesna bude každé návštěvě změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,5 °C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nelze připustit provedení návštěvy u klienta.
  4. Ve stejný čas mohou navštívit klienta nejvýše dvě dospělé osoby.
  5. Návštěvy musí mít po celou dobu respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a při vstupu do budovy si budou dezinfikovat ruce. Budou dodržovat odstup min. 2 metry. Děti od 3 do 15 let mohou mít chirurgickou roušku. 
  6. Návštěva před vstupem do domova vyplní dotazník. Při vyplnění dotazníku písemně čestně prohlásí, že nemá příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta čichu…). Bez tohoto podepsaného dotazníku nebude možné vpustit návštěvu do zařízení.
  7. Návštěva se  může prokázat vystaveným certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění    COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
  8. Návštěva se může prokázat dokladem, že od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka. Dále od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.".
Odůvodnění:
Rozhodnutí, které bylo doručeno prostřednictvím datové schránky dne 28 .1 . 2021
vydala Krajská Hygienická stanice MSK -  zrušení rozhodnutí k mimořádným opatřením při vzniku epidemie, spis. zn. S-KHSMS 03066/2021/KA/EPID, čj. KHSMS 03066/2021/KA/EPID