Přihlášení

   host (nepřihlášen)
Nahoru

Zveřejnění informací dle zákona 106/1999

Zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 
Název a adresa povinného subjektu
Domov Vesna, příspěvková organizace, Kpt.
Jaroše 999,  735 14  Orlová-Lutyně
 
Důvod a způsob založení povinného
subjektu
Domov Vesna, p.o. byl zřízen městem Orlová
s účinností od 1. 11. 2008 na základě zřizovací listiny.
 
Hlavní účel organizace
Domov Vesna, p. o. je poskytovatelem
sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
v platném znění.
 
Organizační struktura
Organizační struktura je popsána na
Dokumentech ke stažení  https://domovvesna.cz/Informace_Dokumenty_ke_stazeni
 
Kontaktní údaje
Kontaktní údaje, informace o pracovní době
sekretariátu a o podmínkách přijímání dokumentů jsou uvedeny na Kontakt (https://domovvesna.cz/Kontakt)
 
Žádost o informace podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Příspěvková organizace Domov Vesna, p. o. má
ze zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k její působnosti.
 
Podání žádosti o informaci
Adresa pro doručování dokumentů:
Ø  Analogová forma – sekretariát Domov Vesna, p.o., Kpt. Jaroše 999,  735 14  Orlová-Lutyně
forma – sekretariát Domov Vesna, p.o., Kpt. Jaroše 999,  735 14 
Orlová-Lutyně

Ø  Elektronicképodání – sekretariat@domovvesna.cz
podání – sekretariat@domovvesna.cz
 
Posouzení žádosti
Pokud brání nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti o informaci, žadatel bude vyzván do 7 dnů od podání žádosti k doplnění žádosti. Nebude-li této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení vyhověno, bude žádost odložena. V případě, že bude žádost nesrozumitelná, nebude zřejmé, jaká informace je požadována, nebo žádost bude formulována příliš obecně, bude žadatel vyzván do 7 dnů od podání žádosti k upřesnění
žádosti. Nebude-li žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy upřesněna, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti. V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti příspěvkové organizace DV Orlová, bude žádost odložena a tato skutečnost žadateli sdělena do 7 dnů ode dne doručení žádosti.
 
Omezení práva na informace
Žadateli
nebudou poskytnuty informace, které se týkají
Ø  utajovaných skutečnosti;
Ø  obchodního tajemství;
Ø  majetkových poměrů osoby, která není povinným subjektem, jestliže informace o těchto majetkových poměrech byly získány na základě právních předpisů uvedených v § 10 zákona; informace o těchto majetkových poměrech byly získány na základě právních předpisů uvedených v § 10 zákona;
Ø  informace, zveřejňované na základě zvláštního zákona v předem stanovených pravidelných obdobích (např. pravidelně zveřejňované statistické informace apod.; pověřený pracovník může podat pouze již zveřejněnou informaci i s údajem, kde je tato informace dostupná, eventuálně ji zkopíruje, bude-li o to požádán, současně žadateli sdělí nejbližší termín, kdy bude tato informace nově zveřejněna; stanovených pravidelných obdobích (např. pravidelně zveřejňované statistické informace apod.; pověřený pracovník může podat pouze již zveřejněnou informaci i s údajem, kde je tato informace dostupná, eventuálně ji zkopíruje, bude-li o to požádán, současně žadateli sdělí nejbližší termín, kdy bude tato informace nově zveřejněna;
Ø   informace, získané od fyzické nebo právnické osoby, která nebyla povinna je sdělit a která povinnému subjektu nedala svolení, aby je předával dalším subjektům; fyzické nebo právnické osoby, která nebyla povinna je sdělit a která povinnému subjektu nedala svolení, aby je předával dalším subjektům;
Ø  informace, které by porušily ochranu duševního vlastnictví, stanovenou zvláštním právním předpisem (opět s odkazem na příslušný předpis); stanovenou zvláštním právním předpisem (opět s odkazem na příslušný předpis);
Ø  informace o probíhajícím trestním řízení, včetně přípravného řízení orgány Policie ČR, a to až do doby, dokud rozhodnutí ve věci nenabude právní moci; řízení orgány Policie ČR, a to až do doby, dokud rozhodnutí ve věci nenabude právní moci;
Ø  informace o rozhodovací činnosti soudů;
Ø  informace o průběhu a projednávání kontrol prováděných kontrolním orgány podle zvláštních předpisů, a to až do jejich ukončení; orgány podle zvláštních předpisů, a to až do jejich ukončení;
Ø  osobních a citlivých údajů zaměstnanců,
Ø  osobních a citlivých údajů uživatel
 
Sazebník
úhrad nákladů za poskytování informací
Na
základě § 17 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., v rámci standartního rozsahu
požadovaných informací Domov Vesna nepožaduje úhradu nákladů.
 
Lhůta pro poskytnutí informace
Lhůty se počítají ode dne podání žádosti nebo upřesnění podané žádosti.
Ø Požadované informace budou poskytnuty žadateli v zákonné lhůtě do 15 dnů ode dne podání žádosti
Ø Žadatel bude odkázán na již zveřejněnou informaci ve lhůtě do 7 kalendářních dnů ode dne podání žádosti
Ø  Žadatel bude vyzván ve lhůtě do 7 kalendářních dnů ode dne podání žádosti o upřesnění požadované informace
Ø  Neupřesní-li žadatel svou žádost, bude ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od podání žádosti odmítnuta.
Ø  Pokud je požadovaná informace mimo působnost povinné osoby, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí žadateli do 3 dnů.
Ø  Lhůtu 15 kalendářních dnů lze prodloužit nejvýše o 10 kalendářních dnů, tj. na 25 kalendářních dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:
v vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách,
v žádost o objemné množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti, objemné množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti,
v nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti. Konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti.
Ø  Pověřený pracovník musí ještě v základní lhůtě 15 kalendářních dnů žadatele informovat o prodloužení základní lhůty a o důvodech, které ho k tomu vedly.
Ø  Lhůta pro odvolání žadatele je 15 kalendářních dnů od doručení 
rozhodnutí.

Odvolání
Proti vydanému rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze do 15 dnů od doručení  rozhodnutí podat odvolání.  Odvolání se podává na sekretariátu Domova Vesna, tedy u povinného
subjektu, který  rozhodnutí vydal. odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaném ředitelem Domova Vesna rozhodne Krajský úřad Moravskoslezského kraje do 15 dnů po předložení odvolání Domova Vesna. Pokud Krajský úřad v uvedené lhůtě nerozhodne, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odmítl odvolání a potvrdil napadené rozhodnutí. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
 
Nejdůležitější
používané předpisy
108/2006 Sb., 206/2009 Sb., 505/2006 Sb. (o sociálních službách) 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím) 89/2012 Sb.(občanský zákoník) 262/2008 Sb.(zákoník práce) 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů) 563/1991 Sb. (o účetnictví) 320/2001 Sb. (o finanční kontrole) 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách) 

 
Výroční zpráva o poskytování informací


Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející   kalendářní
rok bude zveřejněna ve výroční zprávě Domova Vesna. Výroční zpráva musí 
obsahovat:
v  počet písemně podaných žádostí o informace,(§18 odst 1a)
v  počet podaných odvolání (rozkladů) protirozhodnutí, (§18 odst. 1b)
opis podstatných částí každého rozsudku soudu (jímž je přezkoumáno rozhodnutí v oblasti poskytování informací), kterými jsou název soudu, číslo jednací, datum rozhodnutí, a pravomocný výrok rozhodnutí soudu a na něj navazující podstatné části
odůvodnění, ovšem bez uvedení osobních údajů, ( §18 odst. 1c)
výsledky řízení o sankcích
za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů – (§ 18odst. 1 d)
v  další informace, vztahující sek uplatňování tohoto zákona. ( §18 ods. 1 d)