Přihlášení

   host (nepřihlášen)
Nahoru

GDPR

Informační memorandum k GDPR (General Data Protection Regulation)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016

Uživatel osobních údajů

Uživatelem osobních údajů jsou zaměstnanci používající spravované osobní údaje k plnění svých pracovních povinností

Metodik:

Metodik osobních údajů je jmenován ředitelem Domova Vesna a představuje konkrétní osobu zodpovědnou za plnění těchto úkolů:
 • poskytování informací a poradenství v oblasti GDPR,
 • monitorování souladu se směrnicí domova a nařízením GDPR,
 • vedení centrální evidence zpracování osobních údajů a její aktualizaci,
 • zajištění pravidelného testování, posuzování a hodnocení v oblasti
ochrany osobních údajů,
 • zajištění monitoringu legislativních změn,
 • spolupráce s dozorovým orgánem,
 • je kontaktním místem pro dozorový úřad,
 • je kontaktním místem pro subjekty údajů
 • subjekty se na Metodika mohou obracet ve všech záležitostech související se zpracováním jejich osobních údajů.
Určený pověřenec

Kontakt:
Ing. Daniela Dobda 
poverenec@muor.cz
telefon: 596 581 174

Městský úřad Orlová
Osvobození 796,
735 14
Orlová 4
telefon: 596 581 111

Účel a zákonnost zpracování osobních údajů:
 • plnění či uzavření smlouvy, 
 • právní povinnost,
 • právní povinnost, 
 • životně důležitý zájem,
 • životně důležitý zájem,
 • veřejný zájem
 • výkon veřejné moci,
 • oprávněný zájem,
 • souhlas.

Příjemce osobních údajů:

Jsou instituce, které osobní data od Správce přijímají: např. zřizovatel, kraj, MPSV, atd.

Doba zpracování osobních údajů:
 • po dobu vykonávaní pracovní činnosti zaměstnance, po dobu ubytování uživatele,
 • po dobu definovanou příslušnou legislativou,
 • po dobu odebrání souhlasu.
Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů může uplatnit práva na:
 • přístup k osobním údajům,
 • opravu a výmaz osobních údajů
 • omezení zpracování osobních údajů,
 • přenositelnost osobních údajů,
 • vznesení námitky.
Směrnice GDPR je součástí vnitřních dokumentů Domova Vesna p. o.