Přihlášení

   host (nepřihlášen)
Nahoru

Veřejný závazek

Domov Vesna v Orlové poskytuje sociální službu domov pro seniory. Zřizovatelem Domova Vesna je od roku 2008 město Orlová. Celková kapacita zařízení je 168 míst.

POSLÁNÍ

Posláním Domova Vesna - domova pro seniory je poskytnout seniorům, kteří nemohou sami žít ve svém domácím prostředí, podporu a pomoc při zajištění důstojného způsobu života s důrazem na individuální potřeby a přání.

OKRUH OSOB (cílová skupina)

Uživateli DV se mohu stát osoby, které
  • jsou seniorského věku, starší 60 let, mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby, která jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ve vlastním prostředí, ani pečovatelskou službou nebo jinými terénními službami. 
S ohledem na zachování kvality poskytovaných služeb, odbornost personálu a prostory, služba nemůže být poskytována:
  • osobám, jež nepatří do „okruhu osob" sociální služby Domova Vesna,
  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení (jedná se například o dialýzu, akutní onkologickou léčbu, gastrickou sondu),
  • osobám, které mají akutní infekční onemocnění (např. tuberkulóza, parazitární a pohlavní nemoci),
  • osobám s demencí (včetně Alzheimerovy choroby), jejichž stav vyžaduje pobyt v domově se zvláštním režimem,
  • osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (sociálně nepřizpůsobivým)
  • osobám, které potřebují specializovanou psychiatrickou péči, mají psychiatrické onemocnění nebo trpí chronickým duševním onemocněním,
  • osobám závislým na alkoholu či jiných návykových látkách,
  • osobám s mentálním nebo mentálním a kombinovaným postižením,
  • osobám, jejichž smyslové postižení je ve formě úplné ztráty zraku nebo sluchu.

CÍLE SLUŽBY

  • zachovat co nejdéle soběstačnost v základních potřebách
  • minimalizovat závislost na poskytované službě
  • předcházet sociálnímu vyloučení
  • podporovat a rozvíjet nové znalosti a dovednosti

OBSAH SLUŽBY

DV poskytuje uživatelům službu, která obsahuje tyto základní činnosti:
  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • zdravotní péči

ZÁSADY

  • Individuální přístup k uživateli
  • Zachování důstojnosti uživatele
  • Dodržování práv uživatele
  • Rovnocenná spolupráce s uživatelem