Rozpočet

SCHVÁLENÝ ROZPOČET A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

PLÁN NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROKY 2019-2021

Název příspěvkové organizace:

Domov Vesna, příspěvková organizace Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová-Lutyně

členění položek dle zdrojů                               v tis. Kč

schválený rozpočet

schválený rozpočet

schválený                                                            střednědobý výhled rozpočtu

R 2018

R 2019

R 2020

R 2021

hlavní činnost

29 422

29 581

29 705

29 869

příspěvek zřizovatele

2 448

3 213

3 750

3 750

doplňková činnost

294

266

231

231

státní rozpočet

13 600

16 800

18 100

18 100

projekt

1 500

1 500

0

0

výnosy celkem

47 264

51 360

51 786

51 950

hlavní činnost

31 855

32 794

33 470

33 631

doplňková činnost

235

179

152

152

státní rozpočet

13 600

16 800

18 100

18 100

projekt

1 500

1 500

0

0

náklady celkem

47 190

51 273

51 722

51 883

Na stránkách Ministerstva financí ČR je informační portál „MONITOR“, který umožňuje volný přístup                                           k rozpočtovým a účetním informacím:

http://monitor.statnipokladna.cz/2018

Jsou zde obsaženy údaje o skutečnosti daného roku (zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů).

Zpracovala:

Marcela Polínková-vedoucí ekonomického úseku

Schválila:

Ing. Šárka Botlíková,MBA-ředitelka

Zveřejněno:

18.1.2019

Dle § 28a, odst. (2) a (4) zákona č. 250/2000 Sb., příspěvková organizace zveřejní schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách do 30 dnů od jejich schválení zřizovatelem až do schválení nového rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu.

Sejmuto:

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021 byl schválen Radou města Orlové dne 19.12.2018 (usn. č. 089/3)

 

 

Kontakt

Kpt. Jaroše 999, Orlová - Lutyně 735 14
596 511 975-6 - stálá služba
E-mail: sekretariat@domovvesna.cz
WEB: www.domovvesna.cz


Poděkování

Domov Vesna děkuje:

Nadačnímu fondu Tesco za poskytnout dotaci v programu "Vy rozhodujete, My pomáháme". Poskytnutá dotace je na projekt "Hudba pro radost" ve výši 10000,- Kč. Prostřednictvím tohoto projektu byla dovybavena technická základna domova a uspořádáno hudební vystoupení.

 

Děkujeme